B Vasudeva Murthy Memorial Concert

B Vasudeva Murthy Memorial Concert

Saamagaana Sangeetha Sabha & Drishti Art Foundation

Sahakaranagar, Bangalore

invites you all for a grand vocal concert by Ganakalabhushana Vidwan R. K. Padmanabha & Team

on Sep 11th 2016 at 5.30PM at Drishti Art Center – Sahakarnagar..

This concert is sponsored by Sri Prahlad V. and Sri Bheemesh V.  in the loving memory of Late B. Vasudev Murthy

&

Supported by Dept. of Kannada & Culture, Karnataka Govt. 

Concert Details:

Ganakalabhushana Vid. R K Padmanabha – Vocal

Ganakalakausthuba Vid. T. S. Krishnamurthy – Violin

Ganakalashree Vid. Renuka Prasad – Mridangam

Ganakalashree Vid. A. S. N. Swamy – Khanjira

Date: Sunday 11th September 2016     Time: 5.30PM

Venue:

Drishti Art Center – Sahakaranagar

#2152/6, D-Block

Near Corporation Bank

Sahakaranagar

Bangalore 560092

RKP Concert